Om oss

Vi är en lokal förening med boende runt Hästholmen som tagit över Västra Tollstads församlingshem och rustat opp det under 2012 och under 2013 har köket fått en ansiktslyftning, målats om och en diskmaskin har installerats.

Stöd Gärna vår förening som medlem

Sätt in 100 kr Per person & år på

Bankgiro 303-8064

Både medlem eller icke medlem, Enskild, Grupp eller Förening har möjlighet att HYRA lokalen till

ex: Födelsedagsfest, Möten, Barnkalas eller Annat.

Se under Kontakta

 

Stadgar för V. Tollstad aktivitet o samlingslokal

§ 1 Föreningens firma

     Föreningens namn är V. Tollstad aktivitets - samlingslokal

§ 2 Föreningens ändamål

     Föreningens ändamål är att driva lokalen vidare. Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att driva olika aktiviteter och uthyrning.

§ 3 Föreningens säte

     Föreningen har sitt säte i V. Tollstad i Ödeshögs kommun i Östergötland.

§ 4 Medlemskap

     Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning samt betalar medlemsavgift    

§ 5 Medlemsavgift

     Medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen

     Styrelsen består av ordförande, 4 övriga ledarmöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledarmöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte

§ 7 Styrelsens uppgift

     Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. 

     Styrelsen är beslutsförd då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. 

     Föreningens firma och ekonomi tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.    .

§ 8 Räkenskaper

     Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 28/2

§ 9 Revisorer

     Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda. Revisorer som sitter på 2 år jämte en suppleant som sitter på 1 år.   Revisorerna ska senast på årsmötet avge sin revisionsberättelse.  

§ 10 Valberedning    

       Valberedningen skall bestå av två personer som sitter på 1 år           

§ 11 Årsmöte

       Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31/3 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska användas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

       1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

       2 Fastsällande av röstlängd för mötet.

       3 Val av protokolljusterare och rösträknare.

       4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

       5 Fastställande av dagordning.

       6 Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning för senaste verksamhetsåret.

       7 Revisionsberättelsen för senaste verksamhetsåret.

       8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

       9 Fastställande av medlemsavgifter

     10 Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

     11 Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

     12 Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år. Första året väljs halva styrelsen på 1 år. Val av 2 suppleanter på 1 år.

     13 Val av revisorer på 2 år med halva delen på 1 år  Val av 1 suppleant på 1 år              

     14 Val av valberedning på 1 år

     15 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

     16 Övriga frågor. 

       Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 12 Extra årsmöte

       Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra årsmötet får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 13 Rösträtt

         Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

       Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för Förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av Revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna

       Förändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 16 Utträde

       Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 17 Uteslutning

       Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutande avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 30 dagar efter beslutet.

§ 18 Upplösning av föreningen

       För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antal avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar tillfalla barn och ungdomsverksamheten i nuvarande Ödeshögs församling.

 

       Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.    

 

      

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)